‘Frederic Leighton, Athlete Struggling with a Python (1874-77)’